1. Aankoopbegeleiding
 2. Akte van overdracht
 3. Bouwkundige keuring
 4. Courtage
 5. Eigendomsbewijs
 6. Executiewaarde
 7. Eindinspectie
 8. Erfdienstbaarheid
 9. Financieringsvoorbehoud
 10. Herbouwwaarde
 11. Kadaster
 12. Kosten Koper (K.K.)
 13. Leveringsakte
 14. Meldingsplicht
 15. NEN-2580 meetinstructie
 16. Notaris
 17. Onder bod
 18. Onderzoeksplicht
 19. Onroerende zaken
 20. Ontbindende voorwaarden
 21. Opleverdatum
 22. Opstartkosten
 23. Ouderdomsclausule
 24. Passeren
 25. Roerende zakenlijst
 26. Royement
 27. Stille verkoop
 28. Taxatie
 29. Verkocht onder voorbehoud
 30. Volmacht
 31. Voorlopige koopovereenkomst
 32. Vrij op naam (V.O.N.)
 33. Waarborgsom
 34. WOZ-waarde
 1. Aankoopbegeleiding
  Neem je een aankoopmakelaar in de arm, dan is er sprake van aankoopbegeleiding. De aankoopmakelaar neemt de woningzoeker stap voor stap mee door het aankoopproces van een woning. Een aankoopmakelaar 'begeleidt' het gehele aankooptraject, vandaar de naam aankoopbegeleiding. Dat begint bij een inventarisatie van de woonwensen, selectie van woningen, doen van bezichtigingen, biedingen en eindigt bij het bezoek aan de notaris. 

 2. Akte van overdracht
  Een overdrachtsakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop of verkoop van de woning. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster. 

 3. Bouwkundige keuring
  Bouwkundige keuringen worden over het algemeen onderverdeeld in drie categorieën:
  - Bouwkundige keuring bij aankoop
  - Bouwkundige keuring bij verkoop
  - Bouwkundige keuring voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  U kunt als verkoper of als koper een bouwkundige keuring laten uitvoeren.
  Een bouwkundig rapport bij aan- of verkoop van een object geeft een duidelijk beeld van de staat van het desbetreffende object. Als koper voldoet u met een bouwkundig rapport niet alleen grotendeels aan uw onderzoeksplicht, maar heeft u ook een gedegen rapport in uw bezit zodat u ook daadwerkelijk weet wat u koopt. U bent als koper niet verplicht een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Toch wordt het vaak aangeraden een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Zeker bij 'oudere' huizen (bouwjaar van vóór 1940).

 4. Courtage
  Aan de makelaar te betalen vergoeding, vaak provisie genoemd, bij een geslaagde aan- of verkooptransactie.

 5. Eigendomsbewijs
  Het eigendomsbewijs is een akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning (onroerende zaken). De notaris laat deze akte registreren bij het Kadaster. Een eigendomsbewijs wordt ook wel akte van levering of transportakte genoemd. 

 6. Executiewaarde
  De executiewaarde is jarenlang gebruikt en was een waarde die gekoppeld werd aan gedwongen verkoop. De executiewaarde was het bedrag hetgeen een huis opleverde wanneer het gedwongen werd geveild. Deze waarde is inmiddels afgeschaft.  

 7. Eindinspectie
  De eindinspectie wordt gedaan bij oplevering van de woning. Koper, verkoper en makelaars lopen gezamenlijk een rondje door de woning om te controleren of de woning in de afgesproken staat wordt opgeleverd. Tevens worden controles uitgevoerd zoals: de werking van de CV-ketel en mechanische afzuiging. Ook worden de toiletten doorgespoeld en de ramen op hun werking gecontroleerd.

 8. Erfdienstbaarheid
  Erfdienstbaarheid betekent dat buurtbewoners ook bepaalde rechten hebben op het gebruik van uw grond. (Bijvoorbeeld dat zij er met de auto over heen mogen rijden.) Als er sprake is van erfdienstbaarheid moet dit altijd vermeld staan in de akte van overdracht.

 9. Financieringsvoorbehoud
  Vaak wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen in de koopovereenkomst: voorbehoud financiering. Dat betekent dat de koper de overeenkomst kan ontbinden als de bank of geldvertrekker de benodigde hypotheek / lening nietverstrekt. In dit geval kan de koper de koop ontbinden. 

 10. Herbouwwaarde
  Het bedrag dat nodig is om hetzelfde object opnieuw te bouwen op dezelfde locatie. In een taxatierapport is de herbouwwaarde soms al opgenomen door de taxerende makelaar. Ook kunt u zelf de globale herbouwwaarde berekenen aan de hand van een herbouwwaardemeter. Let op: Bij bestaande woningen bestaat er geen enkel verband tussen de herbouwwaarde en de verkoopwaarde van uw woning.

  Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

 11. Kadaster
  Rijksinstelling die alle onroerende zaken (met nauwkeurige plaatsaanduidingen) en hun eigenaren in een openbaar register registreert. Het Kadaster registreert ook hypotheekakten, maar houdt niet bij in hoeverre een hypotheek is afgelost.

 12. Kosten Koper (K.K.)
  De meeste bestaande huizen worden 'kosten koper' verkocht. Dat betekent dat alle overdrachtskosten, zoals overdrachtsbelasting, transportakte en kadastrale rechten, voor rekening zijn van de koper.

 13. Leveringsakte
  De leveringsakte, ook wel de akte van levering genoemd wordt door de notaris opgemaakt bij de eigendomsoverdracht van de woning. De akte wordt door de notaris geregistreerd bij het Kadaster. 

 14. Meldingsplicht
  De verkoper heeft een meldingsplicht (art. 17 van het Burgerlijk Wetboek). Dit houdt in dat verkoper de (bouwkundige) gebreken die hem bekend zijn, direct moet melden aan de koper. De verkopend als aankopend makelaar vragen hier ook naar. Dit geldt niet voor gebreken die duidelijk zichtbaar zijn voor de koper. Ook moet de verkoper de rechten van anderen op zijn perceel melden aan de koper. Denk bijvoorbeeld aan het recht van de buurman om van het pad gebruik te maken. Als u uw woning verkoopt, vult u een vragenlijst in. Door deze vragenlijst eerlijk, juist en volledig te beantwoorden voldoet de verkoper aan zijn mededelingsplicht voor de betreffende onderwerpen. 

 15. NEN-2580 meetinstructie
  NEN-2580 geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor de oppervlakten van terreinen met een bouwbestemming en voor de vloeroppervlakten en inhouden van gebouwen of delen daarvan.

 16. Notaris
  De ambtenaar die bevoegd is om rechtsgeldige akten op te maken. De overdracht van een woning en het afsluiten van een hypotheek moet bekrachtigd worden in aanwezigheid van een notaris.

 17. Onder bod
  Als een woning 'onder bod' is, betekent dit dat er een onderhandeling gaande is tussen verkoper en koper waarbij het vertrouwen/de verwachting er is dat de deal gesloten gaat worden. 

 18. Onderzoeksplicht
  De verkoper heeft een mededelingsplicht, de koper heeft een onderzoeksplicht.Van de koper wordt verwacht dat hij/zij de staat van de woning onderzoekt. Indien de koper een bouwkundige keuring uit laat voeren is er in grote mate voldaan aan de onderzoeksplicht. 

 19. Onroerende zaken
  Alle tastbare vermogensbestanddelen zijn zaken. Voorbeelden van zaken zijn een boek, een fiets, een vliegtuig, een huis, een lap grond en een computer.

  Er is een onderscheid tussen onroerende zaken en roerende zaken. Intuïtief begrijpen we dat onroerende zaken niet kunnen worden verplaatst, zoals een stuk grond. Daarnaast zijn nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd ook onroerende zaken. Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerend.

 20. Ontbindende voorwaarden
  Het is mogelijk een of meerdere ontbindende voorwaarden in een koopakte op te nemen waarin u een voorbehoud maakt bij het kopen van een woning. Op grond van een ontbindende voorwaarde kan een koper de koopovereenkomst kosteloos ontbinden. Voorbeelden zijn: het rond krijgen van de financiering, het verkrijgen van een huisvestingsvergunning, het verkrijgen van de Nationale Hypotheek Garantie of de uitkomst van een bouwkundige keuring.

 21. Opleverdatum
  De opleverdatum is de datum dat de woning wordt opgeleverd. Vaak valt dit samen met de juridische levering en wordt de sleutel overgedragen bij de notaris.

 22. Opstartkosten
  Opstartkosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het opstarten van een verkooptraject. Deze worden in het algemeen vooraf betaald. 

 23. Ouderdomsclausule
  Bij oudere huizen wordt de ouderdomsclausule vaak toegepast. Daarmee sluit de verkoper uit aangesproken te worden op gebreken die met de ouderdom van de woning verband houden. 

 24. Passeren
  De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen (verkopend en kopend) en de notaris wordt ondertekend.

 25. Roerende zakenlijst
  Op de roerende zakenlijst staan alle roerende zaken zoals; gordijnen, zonnescherm, gordijnrails enz. Deze lijst wordt ingevuld bij het in verkoop nemen van de woning. U geeft hierop aan wat achter blijft en wat niet. Door het zorgvuldig invullen wordt discussie achteraf voorkomen.

 26. Royement
  Wanneer een woning is verkocht zal ook de hypotheek worden beëindigd of meegenomen worden naar de nieuwe woning. Het doorhalen van de hypotheek heet royement. Het komt soms voor dat er een restschuld overblijft. De opbrengst van de woning is dan lager dan de hoogte van de hypotheek. De bank zal dan royement moeten verlenen anders kan de verkoop niet doorgaan.

 27. Stille verkoop
  Wil de verkoper niet 'wereldkundig' maken dat zijn huis in de verkoop staat, dan kan hij overgaan tot stille verkoop.  Meestal is er geen woningpresentatie aanwezig op internet, maar wordt er gericht naar zoekers gezocht (zoekersbestand). 

 28. Taxatie
  Taxeren is het bepalen van de objectieve waarde van een onroerende zaak door een onafhankelijk en deskundige taxateur. Bij de bepaling van de waarde baseert de taxateur zich uitsluitend op objectieve maatstaven zoals, type woning, perceeloppervlak, technische voorzieningen, staat van onderhoud, locatie en marktsituatie.

 29. Verkocht onder voorbehoud
  Is de deal gesloten? Dan is de woning meestal eerst “verkocht onder voorbehoud”. De woning in principe verkocht, maar er zijn wel ontbindende voorwaarden. Dat zijn vaak de gebruikelijke voorwaarden zoals het voorbehoud financiering.

 30. Volmacht
  Met betrekking tot de volmacht voor aan- en/of verkoop van een woning kan een koper of verkoper bij de notaris een machtiging tekenen. Meestal tekent één van de medewerkers namens u de akte. Dat komt regelmatig voor wanneer een koper of verkoper verhinderd is. Op dit moment wordt in verband met corona, de volmacht echter ook gebruikt. Denk er wel aan dat de machtiging ruim van tevoren wordt getekend. Vergeet uw legitimatie niet, want de notaris moet uw handtekening legaliseren. Dit kan ook in het buitenland bij een notaris indien u voor lange tijd in het buitenland verblijft.

 31. Voorlopige koopovereenkomst
   Als verkoper ben je na het tekenen gebonden aan de overeenkomst. Als koper heb je nog drie dagen bedenktijd. De term “voorlopig” wordt gebruikt omdat er meestal nog ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst staan die nog niet zijn uitgewerkt. 

 32. Vrij op naam (V.O.N)
  De wettelijk te maken overdrachtskosten zoals, overdrachtsbelasting, transportakte en kadastraal recht zijn inbegrepen in de koopsom. (Bepaal welke transactievorm u voor de verkoop van uw woning wilt hanteren.) Kosten Koper is gebruikelijk bij de verkoop van bestaande woningen. Vrij Op Naam bij nieuwbouwprojecten.

 33. Waarborgsom
  Een bedrag dat gestort wordt door de koper (meestal bij de notaris) als zekerheid dat hij aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen.

 34. WOZ-waarde
  WOZ waarde betekent Wet Waardering Onroerende Zaken.

  De waarde van uw woning die de belastingdienst wilt weten. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensrendementsheffing en het eigenwoningforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerend zaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.