1. Akte van overdracht
 2. Afsluitprovisie
 3. Bouwkundige keuring
 4. Courtage
 5. Executiewaarde
 6. Executiewaarde, vrij van huur en gebruik
 7. Erfdienstbaarheid
 8. Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
 9. Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
 10. Herbouwwaarde
 11. Kadaster
 12. Kosten Koper (K.K.)
 13. Notaris
 14. Onderhandse verkoopovereenkomst
 15. Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
 16. Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
 17. Onroerende zaken
 18. Taxatie
 19. Vrije verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
 20. Vrij op naam (V.O.N.)
 21. Waarde in verpachte staat
 22. WOZ waarde
 23. Nieuwe regels hypotheek
 1. Akte van overdracht
  Een overdrachtsakte is de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerende zaken. Deze akte wordt geregistreerd bij het Kadaster. De notariskosten zijn sinds 1999 binnen een marge onderhandelbaar.

 2. Afsluitprovisie
  Het eenmalige bedrag dat uw hypotheekverstrekker u in rekening brengt voor het afsluiten van een hypotheek; het gaat doorgaans om ongeveer 1 procent van de hypotheeksom.

 3. Bouwkundige keuring
  Bouwkundige keuringen worden over het algemeen onderverdeeld in drie categorieën:
  - Bouwkundige keuring bij aankoop
  - Bouwkundige keuring bij verkoop
  - Bouwkundige keuring voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  U kunt als verkoper of als koper een bouwkundige keuring laten uitvoeren.
  Een bouwkundig rapport bij aan- of verkoop van een object geeft een duidelijk beeld van de staat van het desbetreffende object. Als koper voldoet u met een bouwkundig rapport niet alleen grotendeels aan uw onderzoeksplicht, maar heeft u ook een gedegen rapportage in uw bezit zodat u ook daadwerkelijk weet wat u koopt. U bent als koper niet verplicht een bouwkundige keuring uit te laten voeren. Toch wordt het aangeraden een bouwkundige keuring uit te laten voeren bij huizen met een bouwjaar van vóór 1940.

 4. Courtage
  Aan de makelaar te betalen vergoeding, vaak provisie genoemd, bij een geslaagde aan- of verkooptransactie.

 5. Executiewaarde
  De executiewaarde is het bedrag (de waarde) van een roerend of onroerend goed, dat een object bij gedwongen verkoop naar verwachting zal opbrengen en wordt vastgesteld door taxatie.

  De executiewaarde van bestaande huizen is doorgaans 85 - 90 % en van een nieuwbouw 90% van de geschatte prijs die het huis op zou brengen bij normale verkoop (zie punt 23, nieuwe regels hypotheek)

 6. Executiewaarde, vrij van huur en gebruik
  De waarde die de leegstaande woning zou moeten opbrengen bij een gedwongen openbare verkoop. Een gedwongen verkoop vindt plaats als de rente en/of aflossing van de hypotheek niet meer wordt betaald. Deze waarde wil de geldverstrekker weten bij een hypotheekaanvraag. De executiewaarde zal rond de 90% van de vrije (of onderhandse) verkoopwaarde liggen.

 7. Erfdienstbaarheid
  Erfdienstbaarheid betekent dat buurtbewoners ook bepaalde rechten hebben op het gebruik van uw grond. (Bijvoorbeeld dat zij er met de auto over heen mogen rijden.) Als er sprake is van erfdienstbaarheid moet dit altijd vermeld staan in de akte van overdracht.

 8. Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
  De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden.

 9. Gedwongen onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
  De waarde van de woning wanneer die bij onderhandse verkoop binnen een beperkte verkooptermijn verkocht moet worden. De woning blijft verhuurd aan en bewoond door een ander.

 10. Herbouwwaarde
  Het bedrag dat nodig is om hetzelfde object opnieuw te herbouwen op dezelfde locatie. In een taxatierapport is de herbouwwaarde soms al opgenomen door de taxerende makelaar. Ook kunt u zelf de globale herbouwwaarde berekenen aan de hand van een herbouwwaardemeter. Let op: Bij bestaande woningen bestaat er geen enkel verband tussen de herbouwwaarde en de vrije verkoopwaarde van uw woning.

  Bij appartementen wordt de herbouwwaarde niet vermeld. Dit komt doordat de waarde niet los valt te zien van de overige appartementen in het gebouw. Doorgaans is een appartement verzekerd via de Vereniging van Eigenaren.

 11. Kadaster
  Rijksinstelling die alle onroerende zaken (met nauwkeurige plaatsaanduidingen) en hun eigenaren in een openbaar register registreert. Het Kadaster registreert ook hypotheekakten, maar houdt niet bij in hoeverre een hypotheek is afgelost.

 12. Kosten Koper (K.K.)
  De meeste bestaande huizen worden 'kosten koper' verkocht. Dat betekent dat alle overdrachtskosten, zoals overdrachtsbelasting (2%), transportakte en kadastrale rechten, voor rekening zijn van de koper.

 13. Notaris
  De ambtenaar die bevoegd is om rechtsgeldige akten op te maken. De overdracht van een woning en het afsluiten van een hypotheek moet bekrachtigd worden in aanwezigheid van een notaris.

 14. Onderhandse verkoopovereenkomst
  Dit is een verkoopovereenkomst waarbij de koper en verkoper onderling de afspraken maken. Bij een onderhandse verkoopovereenkomst wordt geen notaris ingeschakeld.

 15. Onderhandse verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
  Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning, wanneer u deze in normale omstandigheden verkoopt. De woning is vrij van huur en gebruik en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

 16. Onderhandse verkoopwaarde, in verhuurde staat
  De waarde van de woning onder normale omstandigheden terwijl de woning is (en blijft) verhuurd aan, en bewoond door een ander.

 17. Onroerende zaken
  Alle tastbare vermogensbestanddelen zijn zaken. Voorbeelden van zaken zijn een boek, een fiets, een vliegtuig, een huis, een lap grond en een computer.

  Er is een onderscheid tussen onroerende zaken en roerende zaken. Intuïtief begrijpen we dat onroerende zaken niet kunnen worden verplaatst, zoals een stuk grond. Daarnaast zijn nog niet gewonnen delfstoffen, met de grond verenigde beplantingen en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd ook onroerende zaken. Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn roerend.

 18. Taxatie
  Taxeren is het bepalen van de objectieve waarde van een onroerende zaak door een onafhankelijk en deskundige taxateur. Bij de bepaling van de waarde baseert de taxateur zich uitsluitend op objectieve maatstaven zoals, type woning, perceelsoppervlak, technische voorzieningen, staat van onderhoud, locatie en marktsituatie.

 19. Vrije verkoopwaarde, vrij van huur en gebruik
  Ook wel onderhandse verkoopwaarde genoemd. De waarde van de woning wanneer deze onder normale omstandigheden verkocht wordt. De woning is vrij van huur en gebruik, en wordt dus niet verhuurd aan en bewoond door een ander.

 20. Vrij op naam (V.O.N.)
  De wettelijk te maken overdrachtskosten zoals, overdrachtsbelasting, transportakte en kadastraal recht zijn inbegrepen in de koopsom. (Bepaal welke transactievorm u voor de verkoop van uw woning wilt hanteren.) Kosten Koper is gebruikelijk bij de verkoop van bestaande woningen. Vrij Op Naam bij nieuwbouwprojecten.

 21. Waarde in verpachte staat
  De waarde bij een langdurige verpachting, tegen vergoeding in gebruik genomen grond, als bedoeld in de Pachtwet onder de veronderstelling dat de pachter niet het voornemen heeft om eigenaar te worden.

 22. WOZ waarde
  WOZ waarde betekent Wet Waardering Onroerende Zaken.

  De waarde van uw woning die de belastingdienst wilt weten. De belastingdienst heeft de waarde in het economische verkeer nodig om de vermogensrendementsheffing en het eigenwoningforfait te kunnen vaststellen. Tevens hebben ze de waarde van uw woning nodig ten behoeve van diverse belastingheffingen zoals de onroerend zaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapslasten.

 23. Nieuwe regels hypotheek
  De overheid heeft de overdrachtsbelasting verlaagd om doorstroming van de woningmarkt te verbeteren. Ook worden de regels voor hypotheken strenger, zodat minder mensen door hun hypotheek in de financiële problemen komen. Dit staat in de Rijksbegroting van 2013.

  Overdrachtsbelasting definitief verlaagd naar 2%
  De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor zijn de aankoopkosten lager. Dat kan ervoor zorgen dat mensen sneller een huis kopen. Op die manier komt er meer beweging in de woningmarkt, bijvoorbeeld omdat starters makkelijker een woning kunnen kopen.

  Hoogte hypotheek beperkt
  Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning.

  Vanaf 2013 wordt de Loan-to-value geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat u geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan-to-Value ratio van 100% bereikt. De Loan-to-Value ratio mag wel hoger zijn als het extra bedrag gebruikt wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen.

  Maximaal 50% aflossingsvrij
  Huizenkopers zijn sinds 1 augustus 2011 verplicht de hypotheek tijdens de looptijd gedeeltelijk af te lossen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. De rest moet verplicht worden afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat huiseigenaren aan het einde van de looptijd van de hypotheek een te grote restschuld hebben. Deze regels gelden niet voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2011.

  Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing
  Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig en annuïtair worden afgelost Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

  Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd
  De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft kopers korting op de hypotheekrente en beschermt tegen gedwongen verkoop als zij hun hypotheek niet meer kunnen betalen. In 2011 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met NHG tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De verhoging gold tot 1 juli 2012. De verhoging wordt geleidelijk afgebouwd:

  - per 1 juli 2012: € 320.000;
  - per 1 juli 2013: € 290.000;
  - per 1 juli 2014: € 265.000.