Auteursrechten & Disclaimer

Privacy

1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Eigen Huis Makelaar Almere persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Eigen Huis Makelaar Almere verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Eigen Huis Makelaar Almere nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Persoonlijke gegevens van, consumenten, zakenpartners worden dan ook met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij ons zijn verstrekt en om onze service aan u te verbeteren. Eigen Huis Makelaar Almere zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Eigen Huis Makelaar Almere volgt nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen.

Auteursrecht

Tenzij anders is vermeld zijn de afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten die zijn opgenomen op deze website en achterliggende pagina's van Eigen Huis Makelaar Almere exclusieve eigendom van Eigen Huis Makelaar Almere en het is niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Eigen Huis Makelaar Almere. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens Eigen Huis Makelaar Almere en vrijwaart Eigen Huis Makelaar Almere voor aanspraken van derden.

Aansprakelijkheid

Het is uw verantwoordelijkheid de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van oordelen, adviezen, diensten of andere verstrekte informatie te evalueren. Informatie die is opgenomen op onze website gelden niet als professioneel advies of oordeel. Eigen Huis Makelaar Almere aanvaardt in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder personen-, bedrijfs- en gevolgschade, welke uit het gebruik van de website zou kunnen ontstaan.

Hyperlinks en popups

Eigen Huis Makelaar Almere kan niet garanderen dat de op de sites vermelde hyperlinks/popups nog juist zijn wanneer u deze bekijkt. De sites die links bevatten naar onze pagina's op het internet kunnen en worden niet door ons worden gecontroleerd. Eigen Huis Makelaar Almere aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink/popup of anderszins wordt verwezen.

Softwarekwaliteit

Eigen Huis Makelaar Almere garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal welke via haar webpagina's toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten. Actualisering van wettelijke informatie

Deze pagina wordt periodiek aangepast. Controleer deze pagina dan ook elke keer dat u de webpagina's van Eigen Huis Makelaar Almere openslaat.