Privacy

Persoonlijke gegevens van, consumenten, zakenpartners worden dan ook met de grootste mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij ons zijn verstrekt en om onze service aan u te verbeteren. Eigen Huis Makelaar Almere zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Eigen Huis Makelaar Almere volgt nauwgezet de veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen.

Auteursrecht

Tenzij anders is vermeld zijn de afbeeldingen, knoppen, opmaak en teksten die zijn opgenomen op deze website en achterliggende pagina's van Eigen Huis Makelaar Almere exclusieve eigendom van Eigen Huis Makelaar Almere en het is niet toegestaan deze geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te distribueren zonder dat hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door Eigen Huis Makelaar Almere. Wie misbruik maakt van de beschreven gegevens is schadeplichtig jegens Eigen Huis Makelaar Almere en vrijwaart Eigen Huis Makelaar Almere voor aanspraken van derden.

Aansprakelijkheid

Het is uw verantwoordelijkheid de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van oordelen, adviezen, diensten of andere verstrekte informatie te evalueren. Informatie die is opgenomen op onze website gelden niet als professioneel advies of oordeel. Eigen Huis Makelaar Almere aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, waaronder personen-, bedrijfs- en gevolgschade, welke uit het gebruik van de website zou kunnen ontstaan.

Hyperlinks en popups

Eigen Huis Makelaar Almere kan niet garanderen dat de op de sites vermelde hyperlinks/popups nog juist zijn wanneer u deze bekijkt. De sites die links bevatten naar onze pagina's op het internet kunnen en worden niet door ons worden gecontroleerd. Eigen Huis Makelaar Almere aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar met een hyperlink/popup of anderszins wordt verwezen.

Softwarekwaliteit

Eigen Huis Makelaar Almere garandeert niet dat de informatie, software of ander materiaal welke via haar webpagina's toegankelijk is, vrij zal zijn van virussen, wormen, paarden van Troje of andere schadelijke componenten.

Actualisering van wettelijke informatie

Deze pagina wordt periodiek aangepast. Controleer deze pagina dan ook elke keer dat u de webpagina's van Eigen Huis Makelaar Almere openslaat.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Eigen Huis Makelaar Almere, kantoorhoudende aan Oranjegeelstraat 12, 1339 GJ Almere.

1. Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane offertes en op alle aan ons opgedragen en door ons als opdracht aanvaarde werkzaamheden in de meest ruime zin des woords, behoudens indien en voor zover wij met een opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

b. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

c. Door de opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Duur van de overeenkomst en bevoegdheid

a. Een opdracht wordt eerst geacht door ons te zijn aanvaard na schriftelijke opdrachtbevestiging onzerzijds, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat wij met de aan ons opgedragen werkzaamheden een feitelijk aanvang hebben gemaakt.

b. Iedere opdracht wordt door de opdrachtgever voor onbepaalde tijd aan ons verstrekt.

c. De opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de wijze waarop de individuele opdracht, of deelopdracht, door ons wordt uitgevoerd.

3. Gegevensverstrekking

a. De opdrachtgever verplicht zich om inlichtingen en/of bescheiden welke wij menen nodig te hebben voor een juiste uitvoering van desbetreffende opdracht, binnen veertien dagen na ons verzoek daartoe, te verstrekken.

b. Mochten wij binnen veertien dagen na de tweede herinnering aan ons verzoek de gevraagde informatie niet hebben ontvangen, zonder dat de opdrachtgever schriftelijk aan ons te kennen heeft gegeven dat de gevraagde informatie niet c.q. niet tijdig kan worden gegeven, wordt de opdrachtgever geacht geen verdere uitvoering van de betreffende individuele adviesopdracht, of deel daarvan, te hebben geannuleerd, waardoor het bepaalde in artikel 6.b. van toepassing is.

4. Declaratie

a. De hoogte van de declaratie wordt bepaald overeenkomstig het uurtarief vermenigvuldigt met het aantal aan de opdracht bestede uren, vermeerderd met de omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd. Genoemde geldt eveneens voor reisuren. Daarnaast worden de externe kosten alsmede de overige bijkomende kosten doorberekend.

b. De declaratie vindt periodiek plaats in door ons te bepalen termijnen.

5. Betaling

a. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling door de opdrachtgever te geschieden binnen veertien dagen na de datum van de declaratie.

b. Indien het bedrag van de declaratie op de dag dat het opeisbaar is geworden niet of niet volledig is betaald, is de opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist.

c. In het geval genoemd onder 5.b. zijn wij bevoegd de werkzaamheden op te schorten dan wel te staken.

d. Verder is de opdrachtgever gehouden ons te vergoeden de wettelijke rente vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden tot de dag van de algehele betaling, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen.

e. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk integraal opeisbaar zijn.

6. Beëindiging

a. Wij zijn gerechtigd, met vermelding van redenen, iedere door ons aanvaarde opdracht tussentijds te beëindigen, dan wel de uitvoering van de opdracht voor onbepaalde tijd op te schorten, één en ander in iedere stand waarin zich de uitvoering van de opdracht bevindt, zonder dat deze tussentijdse beëindiging of opschorting voor ons enige verplichting tot schadeloosstelling of schadevergoeding met zich meebrengt.

b. De opdrachtgever is gerechtigd iedere individuele opdracht zonder opgaaf van redenen schriftelijk te annuleren en daardoor tussentijds te beëindigen, in iedere stand waarin zich de uitvoering van de desbetreffende opdracht bevindt. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt zal hij aan ons verschuldigd zijn een vergoeding voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden.

7. Aansprakelijkheid en reclame

a. Uitdrukkelijk wordt door ons uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van onze werknemers, dan wel natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan wij ons bij de uitvoering van de opdracht bedienen, tenzij dit handelen en/of nalaten als opzet of grove schuld van ons en/of onze leidinggevende ondergeschikten is aan te merken.

b. Ter afwering van eventuele aansprakelijkheid kunnen onze werknemers zich op het in artikel 7.a. gestelde beroepen.

c. De opdrachtgever vrijwaart Eigen Huis Makelaar Almere tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in artikel 7.a.

d. Eveneens wordt uitgesloten iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het zoekraken van schriftelijke of elektronische documenten.

e. Wij zullen ons inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan ons opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door ons geleverde dienst.

f. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan ons ter beschikking gestelde gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt is door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.

g. Wij zijn jegens onze opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan de ons toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

h. De maximale aansprakelijkheid van ons is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende (deel)opdracht.

8. Opschorting

De opdrachtgever is in geen geval gerechtigd tot opschorting van de betaling, tenzij de wet hem daartoe de bevoegdheid geeft.

9. Verrekening

Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijk schriftelijke toestemming enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen met enig bedrag dat wij aan hem verschuldigd mochten zijn dan wel worden.

10. Geschillen

a. Op onze offertes, op de door ons gesloten overeenkomsten en op alle verbintenissen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

b. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

11. Verjaring

Vorderingen op Eigen Huis Makelaar Almere verjaren na verloop van één jaar na het tot stand komen van een rechtsbetrekking.